Декларация за поверителност относно провеждането на промоционална кампания „Пътувай с BOSS, MAGNUM & OMV“

1. Важна информация и кои сме ние

Цел на настоящата Декларация за поверителност

Настоящата декларация има за цел да Ви предостави информация за това как Фронери България, в качеството си на Организатор на промоционалната активност „Пътувай с BOSS, MAGNUM & OMV“, събира и обработва личните Ви данни, получени при взаимодействието Ви с нас, по повод участието ви в промоционална кампания „Пътувай с BOSS, MAGNUM & OMV“

Важно е да прочетете настоящата декларация за поверителност, така че да сте напълно запознати как и защо използваме предоставените от Вас лични данни.

Администратор

Фронери България е администраторът и лицето, което отговаря за Вашите лични данни (наричано с общия термин „Дружество“, „ние”, „нас” или "наш/наши” в настоящата Политика за поверителност).

Ние сме назначили Отговорник по защита на личните данни, който отговаря за решаването на въпросите, свързани с настоящата политика за поверителност. В случай че имате каквито и да било въпроси относно настоящата политика, включително заявки за упражняване на Вашите законни права, свържете се с Отговорника по защита на личните данни, както е посочено по-долу.

Данни за контакт

Нашите данни за контакт са:

Пълно наименование на юридическото лице: ФРОНЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Отговорник по защита на личните данни: Мениджър ИТ

Имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Пощенски адрес: гр. София 1220, бул. Ломско шосе № 261

Телефонен номер: 02 937 55 00

Имате право да подадете жалба по всяко време до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), която е надзорния орган на Република България по въпросите за защитата на личните данни ( www.cpdp.bg) на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и на тел. 02/91-53-519. Ще бъдем благодарни, ако ни дадете възможност да намерим решение на Вашия проблем, преди да се обърнете към КЗЛД, за това Ви молим първо да се свържете с нас.

2. Данните, които събираме за Вас

Лични данни или лична информация означава всяка информация за дадено физическо лице, въз основа на която то може да бъде идентифицирано. Тук не са включени данни, в които идентичността е заличена (анонимни данни).

Личните данни, които събираме от Вас по повод на участието Ви в промоционална кампания „Пътувай с BOSS, MAGNUM & OMV“, включват единствено Данни за самоличността Ви, а именно име, презиме, фамилия и ЕГН.

3. Как събираме Вашите лични данни?

За събирането на лични данни от и за Вас ние използваме ОМВ България, като наш партньор в организирането на промоционална кампания „Пътувай с BOSS, MAGNUM & OMV“. Вие сами ни предоставяте тези свои данни, чрез попълване на формуляр – Съгласие за обработка на лични данни. Няма да използваме никакви други начини за събиране на Ваши лични данни.

4. Как използваме личните ви данни

Ние ще използваме Вашите лични данни само дотолкова, доколкото ни позволява законът.

Цели, за които ще използваме личните Ви данни

Вашите лични данни ще бъдат използвани единствено във връзка с и за целите на настоящата промоционална кампания „Пътувай с BOSS, MAGNUM & OMV“ и с цел проверка от страна на Фронери България, че отговаряте на критериите, посочени в точка 3.2. от Официалните правила на кампанията, публикувани и свободно достъпни на Фейсбук страницата на Nestle Ice-Cream Bulgaria ( https://www.facebook.com/nestleicecreambg/ ) през целия период на Промоцията, а именно, че Вие или член на Вашето семейство не сте служители на Фронери България (Организатор на промоционалната кампания) или на ОМВ България (Партньор при организирането на промоционалната кампания). Посочените данни няма да бъдат използвани за други цели и ще бъдат унищожени в срок до 30 дни след края на промоционалната кампания.

Вид на данните

Данни за идентичност – имена по лична карта и ЕГН и данни за контакт - електронен адрес и телефон.

Законосъобразно основание за обработката

Ние ще обработваме Вашите лични данни въз основа на получено от Вас съгласие за обработване за целите на директен маркетинг. Можете да оттеглите своето съгласие във всеки един момент, както е посочено по-долу.

Отказ

Съгласието за обработка на лични данни може да бъде оттеглено по всяко време чрез изпращане на email до Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Съобщението трябва да съдържа текст „Оттеглям съгласието си за обработка на личните ми данни“, името на кампанията „Пътувай с BOSS, MAGNUM & OMV“, както и Вашите имена, за да можем своевременно да прекратим обработката на Вашите лични данни.

5. Сигурност на данните

Въвели сме подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайното изгубване, неоторизираната употреба или достъп до Вашите лични данни, както и тяхната промяна или разкриване. Достъпът до личните Ви данни е ограничен единствено до тези служители, които трябва да разполагат с тях за изпълнение на конкретно зададената цел. Те ще обработват личните Ви данни само по нашите указания и носят лична отговорност за спазване на изискванията за поверителност.

Въвели сме процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение в работата с личните данни и ще уведомим Вас и компетентния надзорен орган за установеното нарушение, когато законът ни задължава да направим това.

1. Оповестяване на лични Ви данни

Тъй като провеждаме съвместна кампания с нашия Партньор - OMV, личните Ви данни ще бъдат споделяни с него, за целите, описани в т. 4 по-горе.

Ние изискваме от нашия Партньор да зачита сигурността на личните Ви данни и да ги обработва в съответствие със закона. Не разрешаваме на трети страни – партньори да използват личните Ви данни за свои собствени цели, а им позволяваме да обработват личните Ви данни единствено за специфични цели и в пълно съответствие с нашите указания.

6. Съхранение на данните

Колко дълго ще използваме личните Ви данни?

Ще запазим Вашите лични данни до 30 календарни дни след края на промоционалната активност „Пътувай с BOSS, MAGNUM & OMV“. След този срок данните Ви ще бъдат унищожени.

Промяна на целите

Ще използваме личните Ви данни само за целите, за които сме ги събрали, освен когато имаме разумни основания да ги използваме за други цели, сходни с първоначалната. Ако желаете да получите обяснение за това как обработката, основаваща се на новата цел, е съвместима с първоначалната цел, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Ако трябва да използваме личните Ви данни за съвсем различна цел, която не е свързана с първоначалната, ние ще Ви уведомим и ще посочим законосъобразното основание, което ни позволява да направим това.

Обърнете внимание, че е възможно да обработваме личните Ви данни без Ваше знание или съгласие в съответствие с горните правила, но само когато това се изисква или разрешава от закона.

7. Вашите законни права

При определени обстоятелства и по смисъла на законите за защита на личните данни Вие имате определени права по отношение на личните Ви данни:

Да поискате достъп до личните Ви данни ("заявка за достъп от Субекта на данните"). Това ще Ви даде възможност да получите копие от личните данни, които съхраняваме за Вас и да проверите дали тяхната обработка е в съответствие с изискванията на закона.

Да поискате корекции на личните Ви данни, съхранявани от нас. Това ще Ви позволи да коригирате всички непълни или неточни Ваши данни, които съхраняваме, въпреки че може да се наложи да проверим точността на новите данни, които ни предоставяте.

Да поискате заличаване на личните Ви данни. Това позволява да поискате да изтрием /заличим/ или премахнем личните Ви данни, когато вече няма основателна причина да продължаваме да ги обработваме. Освен това, имате право да поискате от нас да заличим или да премахнем личните Ви данни, когато успешно сте възразили срещу тяхната обработката (виж по-долу), в случай че сме допуснали да обработваме Вашата информация по незаконен начин или когато приложимото законодателство изисква да заличим Вашите лични данни. Обърнете внимание, че не винаги ще можем да изпълним искането Ви за заличаване на данните поради конкретни правни причини, които ще Ви бъдат съобщени, ако е приложимо към момента, в който депозирате искането си при нас.

Да възразите срещу обработката на личните Ви данни, когато ние се позоваваме на легитимен интерес (или на интересите на трета страна) и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, които Ви карат да се противопоставите на обработката на това основание, тъй като смятате, че по този начин са засегнати Вашите основни права и свободи. Имате право на възражение и когато обработваме личните Ви данни за целите на директния маркетинг. В някои случаи ще можем да Ви докажем, че имаме убедителни правни основания да обработваме личните Ви данни, които имат приоритет пред Вашите права и свободи.

Да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни. Това ще Ви позволи да поискате от нас да преустановим обработката на Вашите лични данни при следните обстоятелства: (а) когато поискате от нас да установим точността на данните; (б) когато използването на личните Ви данни от нас е законно обосновано, но Вие не желаете да ги заличим; (в) когато поискате да съхраняваме данните, дори и ако вече не се нуждаем от това, тъй като те са Ви необходими за упражняването или защитата на правни искове; или (г) Вие сте се противопоставили на използването на личните Ви данни, но ние желаем да проверим дали не разполагаме с валидни правни основания да продължаваме да използваме тези данни, имащи приоритет пред Вашето искане.

Да поискате да прехвърлим личните Ви данни на Вас или на трета страна. Ние ще предоставим на Вас или на посочената от Вас трета страна личните Ви данни в структуриран, популярен, машинно четлив формат. Имайте предвид, че това право важи само за автоматизираната информация, която първоначално сте ни предоставили заедно със съгласието си да я използваме или ако сме използвали въпросната информация, за да сключим договор с Вас.

Да оттеглите съгласието си по всяко време в случаите, когато за обработването на личните Ви данни ще ни е необходимо Вашето изрично съгласие. Това няма да се отрази върху законосъобразността на каквато и да било обработка на личните Ви данни, извършена преди да оттеглите съгласието си. Ако решите да оттеглите своето съгласие, ние може да се окажем в невъзможност да Ви предоставим определени продукти или услуги. Дали това е точно така ще Ви съобщим в момента на оттеглянето на Вашето съгласие.

Ако желаете да упражните някое от правата, посочени по-горе, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. на следния мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Без заплащане на такси

Ние няма да изискваме заплащането на такса за предоставянето на достъп до личните Ви данни (или за упражняване на което и да било от останалите права). Възможно е обаче да начислим такса, в разумен размер, или да откажем да изпълним искането Ви, ако то е неоснователно, повтарящо се или прекомерно.

Какво бихме искали от Вас

Възможно е да поискаме допълнителна информация от Вас, с която да потвърдим Вашата самоличност и да се уверим, че имате право на достъп до Вашите лични данни (или право да упражните някое от другите си права). Това е мярка за сигурност, която цели да гарантира, че личните данни не се предоставят на лица, които нямат право да я получат. Може да поискаме допълнителна информация и в случай че пожелаете да съкратим времето за реакция от наша страна.

Срок за отговор

Стремим се да отговорим на всички легитимни искания в срок от един месец. Възможно е в някои случаи това да ни отнеме и повече от един месец, особено ако работата по случая се окаже по-сложна или ако сте отправили няколко заявки едновременно. В този случай ще Ви уведомим своевременно и ще Ви информираме редовно за хода на работата по Вашите заявки.

MILKA, OREO and TOBLERONE are trademarks of the Mondelez International Group, used under license

BOSS, NIRVANA, MAGNUM, FAMILIA, FAMILIA HIT, FAMILIA GALAXY, ALOMA, PIRULO and NESQUIK are trademarks of Société des Produits Nestlé S.A, Vevey, Switzerland, used under license